Znaci koje policajac daje položajem tela i rukama pri regulisanju saobraćaja

Učesnici u saobraćaju na putevima moraju da postupaju po znacima koje im daju policijski službenici kad regulišu saobraćaj. Oni te znakove mogu davati rukama, položajem tela, tablicom za kontrolu i regulisanje saobraćaja („stop tablica“), posebnim uređajima za emitovanje zvučnih odnosno svetlosnih znakova.

Znaci koje daju policijski službenici rukama i položajem tela za učesnike u saobraćaju imaju sledeća značenja:

Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače, osim za one vozače čija se vozila, u času kad policajac podigne ruku, ne mogu na bezbedan način zaustaviti (kao žuto svetlo na semaforu), a za pešake – znači zabranu da prelaze kolovoz. Koristi se samo na raskrsnici.

Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred – znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i prsa policajca. Prilikom davanja ovog znaka, policajac može dodatnim znakom rukom pokazati određenom vozaču gde da pomeri i zaustavi svoje vozilo radi bezbedne kontrole. Koristi se van raskrsnice.

Desna ruka horizontalno predručena sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke.

Horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake usmerenim prema određenom vozilu – znači da je vozač tog vozila obavezan da zaustavi vozilo.

Horizontalno predručena ruka savijena u laktu, sa otvorenom šakom, i kružno kretanje podlaktice i šake (u smeru okretanja točkova vozila na koje se znak odnosi) – znači da vozač u čijem smeru se daje ovaj znak, treba da ubrza kretanje vozila.

Horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake okrenutim na gore i lagano mahanje podlaktice i šake savijanjem u laktu – znači da vozač u čijem smeru se daje znak treba da pomeri svoje vozilo bliže raskrsnici, odnosno ovlašćenom licu koje daje znak.

Lagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore-dole, sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole – znači da vozač u čijem smeru se daje taj znak treba da smanji brzinu kretanja vozila.

Telo u normalnom stojećem stavu ili telo u istom stavu sa rukama horizontalno odručenim – znači da vozači koji vozilima dolaze iz pravca u kome su okrenuta leđa, odnosno prsa policajca, moraju zaustaviti svoja vozila, a da vozači koji vozilima dolaze sa njegovih bočnih strana imaju pravo prolaza.

Znak iz tačke 1. koristi se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici, a iz tačke 2. samo pri regulisanju saobraćaja na otvorenom putu (van raskrsnice), dok se ostali znaci mogu davati i na raskrsnici i na otvorenom putu.

Propisane znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzanje kretanja i zaustavljanje vozila, policajci mogu davati i iz vozila, odnosno sa motocikla.